Yapı Kredi 2018 Sürdürülebilirlik Raporu açıklandı. Yapı Kredi Genel Müdürü Gökhan Erün, 75 yıldır sadece finansal alanda değil eğitimden kültür ve sanata, çevresel duyarlılıktan toplumsal cinsiyet eşitliğine kadar birçok alanda sınırları kaldırarak Türkiye ekonomisine ve toplumsal hayata değer katma çabası içinde olduklarını belirterek, “Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme (ÇSRD) Sistemi çerçevesinde değerlendirdiğimiz köprü, otoyol, inşaat projeleri ile yenilenebilir enerji alanında; rüzgâr enerjisi santrali, biyogaz tesisi ve güneş enerjisi santrali projelerine 1 milyar ABD dolarının üzerinde kredi tahsis ettik” dedi.

Rapora göre Yapı Kredi’nin yenilenebilir enerji projelerine verdiği finansal desteğin de katkısıyla değerlendirme kapsamında yer alan yenilenebilir enerji projelerinin toplam kapasitesi 815 MW seviyesinde oluştu.

”Tüm paydaşlarımıza ve gelecek kuşaklara sürdürülebilir değer yaratma anlayışımız doğrultusunda 2011 yılından bu yana şeffaflık, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerini gözeterek sürdürülebilirlik yolculuğumuzda mesafe kat etmeye devam ediyoruz” denilen Yapı Kredi Sürdürülebilirlik raporunda şu bilgiler yer alıyor: “Uluslararası sürdürülebilirlik standartlarını temel alarak yürüttüğümüz çalışmaların bir sonucu olarak 2017 yılından bu yana Financial Times Stock Exchange Group’un (FTSE) sürdürülebilirlik endeksi olan FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’nde yer alıyoruz.

Aynı zamanda 2014 yılında kuruluşundan beri Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeyiz. Ayrıca, her sene Londra merkezli bir kuruluş olan Karbon Saydamlık Projesi’nin (Carbon Disclosure Project-CDP) İklim Değişikliği ve Su Programlarına yanıt vererek çevresel performans ve stratejilerimizi raporluyoruz. Son olarak 75. yaşımızı kutladığımız 2019 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) Sorumlu Bankacılık Prensipleri’nin Kurucu İmzacıları arasında da yer almaktan gurur duyuyoruz.”

 “SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNİ REHBER ALIYORUZ”

Yapı Kredi Genel Müdürü Gökhan Erün raporu değerlendirirken şu görüşleri ifade etti: “Sunduğumuz finansman kaynaklarıyla sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaya devam ettik. KOBİ’lere 41,6 milyar TL, tarım bankacılığına 461,6 milyon TL kaynak sağladık. Ülkemizin kalkınması için önemli rol oynayan pek çok büyük ölçekli altyapı projesine finansman sağladık. Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme (ÇSRD) Sistemi çerçevesinde değerlendirdiğimiz köprü, otoyol, inşaat projeleri ile yenilenebilir enerji alanında; rüzgâr enerjisi santrali, biyogaz tesisi ve güneş enerjisi santrali projelerine 1 milyar ABD dolarının üzerinde kredi tahsis ettik.

Bununla birlikte, yenilenebilir enerji santral yatırımlarına ek kaynak sağlamak için Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve İhracat Kredi Kuruluşları (ECA) gibi uluslararası finansal kuruluşlarla iş birlikleri gerçekleştirdik. Yapı Kredi olarak sürdürülebilirlik yolculuğumuzda küresel sorunlara çözüm bulmayı amaçlayan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni rehber almaya devam ediyoruz.”

“DÜŞÜK KARBON EKONOMİSİNE GEÇİŞE KATKI SAĞLIYORUZ”

Yapı Kredi olarak  2016 yılında imzaladıkları  Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Beyanı ile Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi’ne (UNEP FI) katıldıklarını belirten Gökhan Erün, şu bilgileri  verdi: “2017 yılında ise Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’ni imzalayan bankalar arasında yer aldık. Diğer yandan, sürdürülebilirlik performansımız ile önde gelen sürdürülebilirlik endekslerinde yer alıyoruz. 2017’den beri FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’nde ve 2014’ten beri Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeyiz.

Sürdürülebilir ürün portföyümüz aracılığıyla farklı paydaş gruplarının ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz. İklim odaklı ürünlerle Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçiş sürecine katkı sağlıyoruz. Bankamızın tarım kredilerinin yanı sıra, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ile iş birliği yaparak ülkemizde tarıma kaynak yaratıyoruz. KOBİ Bankacılığında dijital odaklı hizmetlere öncelik veriyor, Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamında kadın girişimcileri destekliyor ve gençlerin finansal hayata katılmalarını teşvik ediyoruz.”

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ

Raporun sürdürülebilirlik yönetimi başlığını taşıyan bölümünde şu bilgilere yer verildi: “Sürdürülebilirliğin tüm süreçlere entegrasyonundan sorumlu olan Sürdürülebilirlik Komitesi çalışmalarına 2014’ten beri devam ediyor. Sürdürülebilirlik stratejisinin iş modellerine entegrasyonu ve sürdürülebilirlik performansının takibi öncelikli sorumlulukları arasında bulunan Sürdürülebilirlik Komitesi, çalışmalarını Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim Direktörünün eş başkanlığında sürdürüyor.

2017 yılında hayata geçirdiğimiz Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi, operasyonların sürdürülebilirlik politikası doğrultusunda ve sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde yürütülmesini kapsıyor. Sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalar için kurum içi görev ve sorumluluk atamaları da Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi doğrultusunda gerçekleşiyor.

Yapı Kredi’de çalışanların sürdürülebilirlik çalışmalarına verecekleri katkıyı artırmak amacıyla sürdürülebilirlik konusunda eğitimler veriyoruz. Böylece çalışanların sürdürülebilirlik hedeflerimizi tüm süreçlere daha iyi entegre etmelerine destek sağlıyoruz. Bu kapsamda 2018 yılında çalışanlara sürdürülebilirlik alanında toplam 167 saat eğitim verildi.

SORUMLU FİNANSMAN

Raporun sorumlu finansman başlığını taşıyan bölümünde şu görüşler ve bilgiler yer alıyor: “Kaynak sağladığımız projelerin yaratabileceği riskler ve olumsuz etkiler bankamızın sorumlulukları arasında yer alıyor. Türkiye’nin kalkınmasını destekleyen, sorumluluk ve sürdürülebilirlik esasları üzerine kurulu, risk değerlendirmelerini temel alan bir finansman anlayışıyla, desteklediğimiz projelerin çevre, doğal kaynaklar, yerel topluluklar ve halk sağlığı gibi pek çok paydaş ve konu üzerinde yaratabileceği risklerin etkin yönetimini sağlıyoruz.

Sürdürülebilir kârlılık ve sorumlu bankacılık anlayışımız doğrultusunda benimsediğimiz ilkeleri, tüm bireysel ve tüketici kredi faaliyetlerimizi kapsayacak şekilde oluşturduğumuz Sorumlu Kredilendirme Beyanı altında topladık. Buna göre, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran, onların refahına katkıda bulunacak finansal ürün ve hizmetleri; yanıltıcılıktan uzak dil kullanımı, doğru bilgilendirme ve şeffaflık çerçevesinde sunmayı taahhüt ediyoruz. Ayrıca toplumun finansal okuryazarlığını artırmaya ve dezavantajlı grupların finansal hizmetlere erişimini kolaylaştırmaya yönelik çözümler geliştirmek ilkelerimiz arasında yer alıyor“.

ÇEVRESEL VE SOSYAL RİSK DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Raporun “Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme “başlığını taşıyan bölümünde şu görüşler ve bilgiler yer alıyor: “Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme (ÇSRD) Sistemi Faaliyetlerimizi çevreye ve topluma duyarlı bir şekilde sürdürmeyi önceliklerimiz arasında görüyor ve kredilendirme süreçlerini sistematik bir yaklaşımla yöneterek finansman kaynaklı çevresel ve sosyal etkileri ve oluşabilecek riskleri her zaman en düşük seviyede tutmayı hedefliyoruz.

Bu doğrultuda, 2017 yılından bu yana finansman sağlayacağımız projeleri değerlendirmek, çevresel ve sosyal riskleri belirlemek, önlemek veya en aza indirmek amacıyla yasal gereklilikleri ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları’nı esas alan ÇSRD Sistemi’ni uyguluyoruz. 2016 yılında Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Beyanı’nı imzalayarak Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi’ne (UNEP FI) katıldık.

Dünya çapındaki bu iş birliği, finans sektörünün çevresel ve sosyal etkilerinin yönetilmesi için geliştirilen politika ve araçların geliştirilmesinde önemli rol oynuyor. 2017 yılında ise Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’nin imzacıları arasında yer aldık. Böylece, kredilendirme politikalarında sürdürülebilirlik kriterlerinin dâhil edilmesi ve sorumlu finansmanın önemi hakkında Türkiye çapında farkındalık yaratmaya katkı sağladık.”

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRÜN PORTFÖYÜ

Raporun “Sürdürülebilir Ürün Portföyü” başlığını taşıyan bölümünde şu görüşler ve bilgiler yer alıyor: “Sürdürülebilir Ürün Portföyü Yapı Kredi olarak tüm paydaşlarımız için yarattığımız ekonomik değeri kalıcı kılmak amacıyla çevresel ve sosyal fayda üretmeyi gözeten, yenilikçi ürünler geliştiriyoruz. Sürdürülebilirlik İlkelerimizi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkıyı temel alan bir anlayışın üzerine inşa ettiğimiz sürdürülebilir ürün portföyümüzle toplumun değişen ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilir ürün yelpazemizi genişleterek Türkiye ekonomisinin gün geçtikçe daha kapsayıcı, eşitlikçi, verimli ve güçlü bir yapıya ulaşmasını destekliyoruz.

İklim Odaklı Ürünler İklim değişikliğinin sebep olduğu risklerin etkin bir şekilde yönetilmesi ve ortaya çıkan fırsatlardan yararlanılması bankacılık sektörü açısından önem taşıyor. Yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasını ve enerji verimliliğini destekleyen “iklim odaklı ürünler” sunmak, Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçiş sürecine katkıda bulunmak adına öncelik verdiğimiz alanlar arasında.Aynı zamanda, iklim odaklı ürün hacmini genişleterek ve çeşitlendirerek Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni desteklemeyi amaçlıyoruz.”

YENİLENEBİLİR ENERJİ  VE YEŞİL KREDİ

Raporun yenilenebilir enerjiye ilişkin bölümünde ise yapılan çalışmalara ve desteklenen projelere değiniliyor: “Gerek faaliyet gösterdiğimiz sektöre gerekse ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmak için yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanını desteklemek stratejik önem taşıyor. Söz konusu projelerin finansmanı için Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve İhracat Kredi Kuruluşları (ECA) gibi uluslararası finansal kuruluşlarla iş birliklerine giderek ek kaynak yaratıyoruz.

Ayrıca, 2018 yılında Fransız Kalkınma Ajansı’nın (AFD) iştiraki Proparco ile 25 milyon euro tutarında 10 yıl vadeli yeni kredi anlaşmasında bulunarak iş birliklerimize bir yenisini ekledik. Buna ek olarak Türkiye Konutlarda Enerji Verimliliği Finansman Programı (TurREEF) kapsamında enerji verimliği yüksek ürün satan işletmelere destek vermek amacıyla 100 milyon TL kaynak aldık.2018 yılında Çevresel ve Sosyal Politika veya FEF listesine dâhil olan ve bu nedenle finansmanını doğrudan reddettiğimiz proje bulunmuyor.

Aynı dönemde, 18 projeyi ÇSRD Sistemine tabi tutarken 11 projeye toplamda 1 milyar 165 milyon dolar kredi limiti tahsis ettik. Bu çerçevede, ilk 10 projeye kredi kullandırdık. Değerlendirdiğimiz 18 projenin içerisinde yer alan yenilenebilir enerji projelerinin toplam kapasitesi 815 MW seviyesinde oluştu.

Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin, kurulu gücü 275MW’ye ulaşacak dört rüzgâr enerji santrali projesi için Türkiye’nin ilk proje finansmanı formatındaki yeşil kredisini sağladık. Yapı Kredi ile birlikte toplam altı yerli ve yabancı bankanın yer aldığı finansmanda fiyatlandırma, hazırlanacak olan Çevresel ve Sosyal Değerlendirme raporunda yer verilecek performansın değerlendirilmesine göre yapılacak. Böylece, kredi ömrü boyunca projenin yüksek sürdürülebilirlik performansı göstermesi teşvik edilmiş olacak.

BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ KPMG İLE ORTAK ÇALIŞMA

Öte yandan raporun Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Standartları’nı ve GRI Finansal Hizmetler Sektör Bildirimleri temel alınarak ve Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nin Bankacılık Sektörü Kriterleri göz önünde bulundurularak hazırlandığı belirtildi. Ayrıca raporda UN Global Compact’in İlkelerinin, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin ve imzacısı oldukları Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) gerekliliklerinin referans alındığı hatırlatıldı.

Raporda yer alan enerji, salım, çevresel yatırımlar, yasal uyum, finans, iş sağlığı ve güvenliği, çalışan eğitimleri, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ve insan hakları göstergelerine yönelik olarak da bağımsız bir denetim kuruluşu olan KPMG ile birlikte çalışıldığı kaydedildi.

Bir Cevap Bırakın

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.